සොහොන් කාලි වරමින් අති ප්‍රබල නීචකුල වශී ගුරුකම් | Jayawathi Guru Meniyo | Gurukam Sri lanka - Gurukam.Net

Thursday, February 25, 2021

සොහොන් කාලි වරමින් අති ප්‍රබල නීචකුල වශී ගුරුකම් | Jayawathi Guru Meniyo | Gurukam Sri lanka


No comments:

Post a Comment