වියවස් ගණනාවක් තිස්සේ පැවැත එන වන්නි හත්පත්තුවේ අති ප්‍රබල සත්‍ය ගුරුකම්... - Gurukam.Net

Thursday, February 25, 2021

වියවස් ගණනාවක් තිස්සේ පැවැත එන වන්නි හත්පත්තුවේ අති ප්‍රබල සත්‍ය ගුරුකම්...


No comments:

Post a Comment