අති විශ්මිත සත්‍ය නීචකුල වශී ගුරුකම් | Walekade Sumathi Gurunnanse | Washi Gurukam | Manthara Gurukam | 0766246905 - Gurukam.Net

Sunday, May 9, 2021

අති විශ්මිත සත්‍ය නීචකුල වශී ගුරුකම් | Walekade Sumathi Gurunnanse | Washi Gurukam | Manthara Gurukam | 0766246905


අති විශ්මිත සත්‍ය නීචකුල වශී ගුරුකම් | Walekade Sumathi Gurunnanse | Washi Gurukam | Manthara Gurukam | 0766246905No comments:

Post a Comment