ලොවක් මවිත කළ අති විශ්මිත නීචකුල වශී ගුරුකම් Vimalarathna Valliya Gurunn... - Gurukam.Net

Tuesday, May 4, 2021

ලොවක් මවිත කළ අති විශ්මිත නීචකුල වශී ගුරුකම් Vimalarathna Valliya Gurunn...
No comments:

Post a Comment