වන්නි හත්පත්තුවේ අති ප්‍රබල වශී ගුරුකම් පිංවත් ශ්‍රී හේතුවා ගුරුන්නාන්සේ | Gurukam Srilanka | 0740494703 - Gurukam.Net

Tuesday, April 27, 2021

වන්නි හත්පත්තුවේ අති ප්‍රබල වශී ගුරුකම් පිංවත් ශ්‍රී හේතුවා ගුරුන්නාන්සේ | Gurukam Srilanka | 0740494703


වන්නි හත්පත්තුවේ අති ප්‍රබල වශී ගුරුකම් පිංවත් ශ්‍රී හේතුවා ගුරුන්නාන්සේ | Gurukam Srilanka | 0740494703


No comments:

Post a Comment