ලොවක් මවිතකල ඉපැරනි මන්ත්‍ර සාස්ත්‍රයෙන් ප්‍රබල වශී බන්දන | Vimalawathi ... - Gurukam.Net

Friday, January 8, 2021

ලොවක් මවිතකල ඉපැරනි මන්ත්‍ර සාස්ත්‍රයෙන් ප්‍රබල වශී බන්දන | Vimalawathi ...

No comments:

Post a Comment