රටක් හෙල්ලූ නීචකුල අති ප්‍රබල වශී ගුරුකම් පින්වත් රුවන් ශ්‍රී සාමිතුමා |... - Gurukam.Net

Saturday, December 5, 2020

රටක් හෙල්ලූ නීචකුල අති ප්‍රබල වශී ගුරුකම් පින්වත් රුවන් ශ්‍රී සාමිතුමා |...

No comments:

Post a Comment